Ξ THÔNG TIN

Tam giác phát triển của Quảng Ngãi

Khu kinh tế (KKT) Dung Quất - huyện đảo Lý Sơn - TP Quảng Ngãi đang hình thành tam giác phát triển. 3 vùng kinh tế trọng điểm này chính là đòn bẩy, tạo ra sợi dây liên kết để thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi phát triển.

Quảng Ngãi phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền

Trong những năm qua, Quảng Ngãi đã chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa để tạo sản phẩm đặc thù của địa phương, nhằm phát triển du lịch.

Quảng Ngãi vài nét tổng quan

Tỉnh Quảng Ngãi có 14 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Quảng Ngãi) và 13 huyện (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Lý Sơn).

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 2 tỉnh/thành và 324 tác phẩm

Ξ THÔNG TIN

Tam giác phát triển của Quảng Ngãi

Khu kinh tế (KKT) Dung Quất - huyện đảo Lý Sơn - TP Quảng Ngãi đang hình thành tam giác phát triển. 3 vùng kinh tế trọng điểm này chính là đòn bẩy, tạo ra sợi dây liên kết để thúc đẩy kinh tế Quảng Ngãi phát triển.

Quảng Ngãi phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền

Trong những năm qua, Quảng Ngãi đã chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa để tạo sản phẩm đặc thù của địa phương, nhằm phát triển du lịch.

Quảng Ngãi vài nét tổng quan

Tỉnh Quảng Ngãi có 14 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Quảng Ngãi) và 13 huyện (Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Lý Sơn).