News Edit

Người con Quảng Ngãi nhớ thương

Tác phẩm: Thành quả là đây - Tác giả: Đỗ Đình Anh (Bảo Anh)

Tác phẩm: Gọi biển - Tác giả: Lê Văn Sơn

Tác phẩm: Được mùa - Tác giả: Đỗ Hữu Tiến

Tác phẩm: Phơi lưới - Tác giả: Minh Thể

 
 
 

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm