News Edit

Quảng Ngãi quê ta

Quảng Ngãi quê ta cảnh khác thường
Lý Sơn đảo ngọc trấn trùng dương
Guồng tre đẩy nước sông Trà Khúc
Máu lửa lưu danh đất Vạn Tường
Vật tích Sa Huỳnh niềm hãnh diện
Hồn xưa Cổ Lũy nỗi buồn vương
La Hà chiến trận còn in dấu
Thiên Bút ghi mây những đoạn trường!
 
Tác giả: Trần Bảo Kim  Thư
November 25, 2017

THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

Đã có 218 tác giả, 38 tỉnh/thành và 324 tác phẩm